دفعه دیگر .....

 

به جای استفاده ازعبارت (( اگر...شده بود)) , عبارت (( دفعه ی دیگر...)) را به کار

ببر.

شعله ی دوستی های قدیمی را افروخته نگه دار.


به جای استفاده از کلمه ی (( مشکل )) کلمه ی (( فرصت )) را به کار ببر.


کتاب مورد علاقه ات را از نو بخوان.


طوری زندگی کن که بتوانند روی سنگ قبرت بنویسند: (( متاسف نبود! ))


فکر نکن قیمت بالاتر, همواره نشانه ی کیفیت بهتر است.


هیچ فرصتی را برای ابراز محبت از دست نده.


یک فرهنگ لغت خوب برای خودت داشته باش و به آن مراجعه کن.


خود را با معیارهای خود بسنج, نه با معیارهای دیگران.


قاطع باش; حتی اگر گاهی اشتباه کنی.


نگذار کسی تورا با بحث, از دستیابی به ایده ای که به نظرت بزرگ است, منصرف کند.


سخت بکوش تا در فرزندانت خویشتن بینی خوبی نسبت به خودشان به وجود بیاوری.


بدان چه وقت لازم است سکوت کنی و چه وقت لازم است حرف بزنی.


هر از گاهی آماده ی باختن باش
/ 0 نظر / 30 بازدید